т.д.і права практикаІнструктивна

картка до практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»

кількість годин – 8.

Назва тем:

1.Сутність сучасної демократичної держави соціального спрямування.

2.Форми держави.

3.Механізм і апарат держави.

4. Основоположні права людини.

5.Сутність права.

6.Юридичні норми.

7.Правові відносини.

8.Нормативно-правові акти.

9.Правопорушення і юридична відповідальність.

Мета занять з навчальної практики

Проведення навчальної практики з курсу теорії держави і права є важливою формою навчання студентів на юридичному факультеті.

Мета практики полягає сприянню:

-засвоєнню студентами знань про державні та правові явища (їх сутність, властивості, види, загальні закономірності виникнення, структури, функціонування і розвитку тощо);

-опануванню студентами поняттєво-категоріальним апаратом теорії держави і права;

-розвитку “творчого мислення” студентів, самостійному отриманню ними нових знань на основі засвоєного програмного матеріалу;

-формуванню у студентів вміння логічно і грамотно викладати свої думки під час публічних виступів;

-набуттю студентами професійних навичок роботи з юридичними актами;

-набуттю студентами вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

З урахуванням зазначеної мети і складена ця інструктивна картка, якою передбачено виконання термінологічних, методичних та практичних завдань.

Для підготовки теоретичних питань зазначених нижче тем студент повинен опрацювати відповідний лекційний матеріал, певний розділ з підручника або посібника, а також джерела для підготовки, які перелічені в кінці кожної теми цієї інструктивної картки. При цьому відповідь студента при актуалізації опорних знань перед проведенням практичних занять повинна бути “вільною”: він може користуватися лише конспектом спеціальної монографічної літератури та відповідними нормативно-правовими актами й документами. Самостійне та вільне викладення відповідей на питання теми є обов’язковою вимогою до студентів з теорії держави і права.

Для виконання термінологічного завдання студенту необхідно засвоїти визначення понять, вказаних у ньому. Кожне практичне заняття починається з виявлення знань студентів визначень понять з даної теми, а також повторення визначень понять, що були вивчені на попередньому занятті.

Виконання методичного завдання полягає у складанні студентами схем ознак, елементів, видів тощо державних і правових явищ, що вивчаються. Для цього студенту потрібно з початку з’ясувати теоретичні питання теми і вже на цій основі складати вказані в завданні схеми у спеціальному зошиті для практики.

Виконання такого роду завдань дозволяє поглибити та закріпити знання відповідних теоретичних положень, продемонструвати вміння студентів самостійно аналізувати та розв’язувати певні проблемні ситуації, спираючись на засвоєні ними теоретичні знання

Тема: Сутність сучасної демократичної держави соціальної орієнтації

Актуалізація опорних знань

1.Поняття, ознаки, сутність та різновиди сучасних демократичних держав соціальної орієнтації як держав перехідного типу.

2.Внутрішні функції сучасних демократичних держав соціальної орієнтації.

3.Зовнішні функції сучасних демократичних держав соціальної орієнтації.

4.Поняття та основні риси громадянського суспільства.

5.Майбутня соціальна демократична держава як організація політичної влади громадянського суспільства, її поняття та сутність.

6.Поняття, ознаки та функції соціальної держави.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: демократична держава соціальної орієнтації, громадянське суспільство, соціальна держава, соціальна демократична держава.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему основних рис громадянського суспільства.

Практичне завдання

Проаналізуйте Конституцію України і запишіть у зошиті номери статей, в яких зафіксовані внутрішні і зовнішні функції сучасної української держави як демократичної держави соціальної орієнтації.

Джерела для підготовки

Конституція України.

1.Варич О. Г. Функції сучасної держави: проблеми визначення та класифікації // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 30.- К., 2005.

2.Гальчинський А. С. Становлення суспільства постінформаційної цівілізації. – К., 1993. – С. 82-103.

3.Кравченко В. Економічні функції держави // Право України. – 1993. – № 1.

4.Погорілко В. Ф. Функції української держави та їх правові основи // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2004. - № 1.

5.Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. – 2000. – № 12.

6.Рабінович П. М. Про соціальну сутність сучасних демократичних держав // Вісник Академії правових наук України. – Харків. – 1993 – № 1.

7.Скрипюк О. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2.

8.Скрипюк О. Соціальна правова держава в Україні. – К., 2000.

9.Ткачук П. Україна: шляхи фомування соціальної держави // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6.

10.Яковюк І. Про обсяг поняття “соціальна держава” (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України ) // Право України. – 1998. – № 11.

Тема: Форми держави

Актуалізація опорних знань

1.Загальне поняття і елементи форми держави. Основні види форм держави (монократична сегментарна, полікратична).

2.Поняття та види форм державного правління, їх характерні риси. Форма правління сучасної української держави.

3.Поняття та види державного устрою, їх характерні риси. Державний устрій сучасної української держави.

4.Поняття та види державного режиму. Характерні риси демократичного і тоталітарного режимів. 5.Державний режим сучасної української держави.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: форма держави, форма державного правління, форма державного устрою, державний режим.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему видів форм держави за її елементами.

Практичне завдання

У відповідності з Конституцією Японії імператор є символом держави. Він призначає Прем’єр – міністра за поданням парламенту з числа його членів. Прем’єр – міністр призначає державних міністрів, більшість з яких повинно бути обрано з членів парламенту. Прем’єр – міністр і державні міністри утворюють Кабінет, який здійснює виконавчу владу. Імператор за порадою і схваленням Кабінету може розпустити нижню палату парламенту, яка в свою чергу може виразити вотум недовіри Кабінету. Визначте форму державного правління Японії.

У відповідності з Конституцією Бразилії законодавча влада здійснюється Національним конгресом. Виконавча влада – Президент Республіки, якому допомагають державні міністри, які призначаються і звільняються Президентом. Президент обирається населенням. Багато питань Національний конгрес може вирішувати тільки з санкції Президента. Національний конгрес має право імпічменту щодо Президента. Визначте форму державного правління Бразилії.

Проаналізуйте такі дані: “Швеція – держава, яка складається з 24 округів, в яких діють органи місцевого самоврядування, що обираються населенням на три роки. Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представляють центральну владу в округах”. Визначте, яку форму державного устрою має Швеція.

Австрія – держава, що складається з 9 земель, кожна з яких має конституцію, парламент, уряд. Визначте форму державного устрою Австрії.

Джерела для підготовки

1.Конституція України.

2.Курас І. Федерація чи унітарна держава? // Політика і час. – 1993. – № 6.

3.Оборотов Ю. Н. Современное государство. – Одесса, 1998.

4.Супруненко В. І. Концепція форми держави: деякі аспекти дослідження // Держава і право . Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 25. – К., 2004.

5. Марченко М. Н. Федерализм. Теория и история развития – М., 2000.

6.Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. – М., 1998.

7.Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К., 1992.

Тема . Механізм і апарат держави

Актуалізація опорних знань

1.Поняття і призначення механізму держави. Його склад (елементи).

2.Поняття і призначення апарату держави. Основні види апаратів сучасних держав. Принципи організації та діяльності апарату демократичних держав соціальної орієнтації.

3.Поняття та ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

4.Державні органи сучасної України.

5.Поняття та види державних службовців.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: механізм держави, апарат держави, орган держави, державний службовець.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему класифікації органів держави.

Практичне завдання

Проаналізуйте відповідні розділи Конституції України і, використовуючи загальну класифікацію органів держави, визначити видову належність (за різними критеріями) таких державних органів України: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Джерела для підготовки

1.Конституція України.

2. Про місцеві державні адміністрації в Україні: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. Ст. 190.

3. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Зібрання законодавства України. – Сер. 3: Звід законів України. – 2000. – № 10.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. Ст. 175.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. №41-45. Ст. 529.

6.Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні // Право України. – 2004. – № 4.

7.Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики) // Право України. – 1998. – № 11.

7.Кривенко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні // Віче – 1996. – № 2.

8.Селіванов В. Людський вимір політики трансформації державного управління в Україні // Право України. – 2004. - № 10.

9.Процюк І. В. Поділ влади – фундаментальний принцип демократичної правової державності // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. Зб. наук.праць. – Вип. № 9. – Х., 2005.

10.Титарчук В. Вдосконалення державного апарату (окремі питання) // Право України. – 1999. – № 3.

Тема : Основоположні права людини

Актуалізація опорних знань

1.Основоположні права людини: поняття, ознаки, сутність, класифікація.

2. Тенденції розвитку прав людини у сучасний період.

3.Поняття та види основоположних обов’язків людини, їх зв’язок з правами людини.

4.Межі здійснення прав людини у державно-юридичній практиці: поняття, підстави та види (за міжнародними актами та Конституцією України).

5.Юридичні гарантії прав людини: поняття та види.

6.Міжнародно-правові гарантії прав людини (поняття, види). Всесвітні та регіональні (зокрема, європейські) міжнародні юридичні гарантії прав людини.

7.Імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-юридичну практику: поняття, стадії, механізм. Впровадження міжнародних норм з цього питання в юридичну практику України.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: права людини, обов’язок людини, межі прав людини, юридичні гарантії прав людини, міжнародно-правові гарантії прав людини, імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему видів прав людини та схему юридичних гарантій прав людини.

Практичне завдання

Визначити письмово, до якого виду належить кожне з прав людини, закріплених у:

-Загальній декларації прав людини ( ООН, 1948 р.);

-ІІ розділі Конституції України.

Джерела для підготовки

1.Загальна декларація прав людини // Права людини. – К., 1989, 1992 // Права людини. – М. – 1989, 1990 та інші збірки.

2.Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Права людини. – К. – 1992.

3.Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини. – К. – 1992.

4.Конституція України (Ст. 3; 21-64; 85 (ч. 1 п. 17); 92 (ч. 1 п. 1)-101; 102 (ч. 2); 116 (ч. 2); 119 ( п. 2); 121 (п. 2, 4); 152 (ч. 3); 157.

5.Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року // Офіційний вісник України. -1998.- № 13.

6.Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- № 43.

7.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

8.Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушение прав человека. – К., 2000.

9.Гом’єн Д. Короткий путівник Європейської конвенції з прав людини. – Львів, 2002.

10.Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини. - Львів, 2006.

11.Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5.

12.Мармазов В. Є. Піляєв І. С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. – К., 2000.

13.Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини і громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення. - К., 2006.

14.Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник. – Сімферополь, 2009.

15. Селіванов В. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України: Правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя. / В.О. Селіванов. - К., 2005.

18. Шевчук С. Західна та східна концепція розуміння юридичної природи прав людини в контексті українського сьогодення // Українське право. -2002.- № 1.

Тема: Cутність права

Актуалізація опорних знань

1.Право як загальносоціальне явище і як волевиявлення держави. Плюралізм праворозуміння (основні концепції про поняття права).

2.Поняття, сутність та елементи загальносоціального права.

3.Поняття, сутність та елементи юридичного права, його співвідношення з загальносоціальним правом.

4.Поняття, сутність та призначення об’єктивного юридичного права, його властивості та ознаки.

5.Соціальна цінність об’єктивного юридичного права: суб’єктивні та об’єктивні передумови, поняття та ознаки.

6.Поняття та види принципів юридичного права. Принципи сучасного права України.

1. Підходи до право розуміння

2. Поняття і різні прояви права

3. Ознаки права

4. Функції права та його соціальна цінність

5. Співвідношення права і зовнішніх форм його проявів.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: загальносоціальне право, юридичне право, об’єктивне юридичне право, суб’єктивне юридичне право, суб’єктивний юридичний обов’язок, соціальна цінність об’єктивного юридичного права, принципи права.

Методичне завдання

Складіть схеми:

- елементи загально соціального і юридичного права;

- види принципів права.

Практичні завдання

Проаналізуйте всі випадки застосування терміну “право” у розділах І, ІІ Конституції України і визначить, яке поняття цим терміном позначено ( загальносоціальне право, об’єктивне юридичне право). Відповіді із зазначенням статей Конституції запишіть у зошит.

Проаналізуйте розділи І, ІІ Конституції України та випишіть номери статей, які закріплюють принципи права України.

Джерела для підготовки

1.Конституція України. – Розділ І, ІІ.

2.Евинтов В. И. Проблема общих принципах права в современных западных концепциях международного права // Идеи мира и сотрудничества в современном международном праве. / /В .И. Евинтов. – К. – 1990.

3.Колодій А. М. Принципи права України. /А.М. Колодій. – К., 1998.

4.Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. – 2000. – № 2.

5.Рабінович П. М. Право сучасної України, тенденції та суперечності розвитку // Правова система України. Питання теорії і практики. – К., 1993.

6.Фулей Т. І. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України. – 2003. – № 7.

7.Шмельова Г. Г. Стабільність законодавства і деякі юридичні засоби її забезпечення // Проблеми формування суверенної правової української держави. Серія юридична. - Вип. 30.- Львів, 1993.

Тема: Юридичні норми

Актуалізація опорних знань:

1.Поняття та ознаки юридичної норми. Ознаки її загального характеру.

2.Поняття структури юридичної норми. Підстави поділу юридичної норми на складові елементи. 3.Поняття та види елементів норми права.

4.Класифікація юридичних норм. Спеціальні нормативні приписи.

5.Юридична норма і нормативно-правовий припис. Поняття та види нормативно-правових приписів.

6.Співвідношення юридичної норми і статті нормативно-правового акту. Форми викладу юридичних норм у статтях нормативно-правових актів.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: юридична норма; гіпотеза юридичної норми; диспозиція юридичної норми; санкція юридичної норми; нормативно-правовий припис.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему видів юридичних норм за всіма відомими вам критеріями.

Практичне завдання

Визначте, які структурні елементи юридичної норми містяться у:

ст. 21-23, 178, 205, 216 ЦК України;

ст. 10, 126, 182 КК України;

ст. 92, 157, 162, 196, 224, 383 ЦПК України;

ст. 36-40 КЗпП України.

Джерела для підготовки

1. Кодекс законів про працю України.

2.Кримінальний кодекс України.

3.Цивільний кодекс України

4.Цивільний процесуальний кодекс України.

5.Кокошин В. Логічна структура норм права (деякі практичні аспекти) / В. коко шин. // Право України. – 1995. – № 7.

Тема: Правові відносини

Актуалізація опорних знань

1.Поняття, ознаки, елементи та види правовідносин.

2.Поняття суб’єктів правовідносин. Поняття та види правосуб’єктності. Юридичні властивості суб’єктів правовідносин. Види суб’єктів правовідносин.

3.Поняття, елементи та види суб’єктивного юридичного права та суб’єктивного юридичного обов’язку.

4.Об’єкти правовідносин: поняття, види та значення.

5.Поняття, ознаки, значення та класифікація юридичних фактів.

Термінологічне завдання

Повторіть визначення понять: суб’єктивне юридичне право; суб’єктивний юридичний обов’язок.

Засвойте визначення понять: правовідносини, суб’єкт правовідносин;

Правосуб’єктність; правоздатність; дієздатність; об’єкт правовідносин; юридичні факти.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схему видів правовідносин за всіма відомими вам критеріями.

Практичне завдання

Виходячи із загальної класифікації юридичних фактів, визначте за різними критеріями види таких юридичних фактів: рішення суду про розподіл майна; написання літературного твору; вчинення правопорушення; укладення договору купівлі-продажу будинку; вирок суду; досягнення людиною певного віку.

Джерела для підготовки

1.Цивільний кодекс України. – Ст. 25, 30.

2.Цивільний процесуальний Кодекс України. – Ст. 28, 29.

3.Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. /Н.В.Витрук. - М., 2008.- гл. 5.

4.Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України.- 2003.-№ 7.

5.Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії // Право України. – 2003.- № 10.

6.Нечаев А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц // Государство и право.- 2001.- № 2.

7.Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М.,1980.

Тема: Нормативно-правові акти та інші форми права України

Актуалізація опорних знань

1.Поняття, ознаки та види законів. Законотворчий процес в Україні: поняття та стадії. Офіційні джерела опублікування законів України.

2.Поняття та види підзаконних нормативних актів державних органів України та органів місцевого самоврядування.

3.Специфічні юридичні акти, які можуть набувати нормативно-правового значення за законодавством України. Інші форми права в Україні.

4.Чинність нормативно-правових актів України в часі (набрання, призупинення чинності, напрями дії в часі, припинення чинності).

5.Чинність нормативно-правових актів України у просторі та за колом осіб.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: закон, підзаконний нормативно-правовий акт, чинність нормативно-правових актів.

Методичне завдання

Складіть схему стадій законотворчого процесу в Україні.

Практичне завдання

Визначте, яку дію нормативно-правових актів в часі (пряму, зворотню або переживаючу) встановлюють нормативно-правові приписи, що містяться в: 1) п.п. 1, 7, 8, 9, 11, 12 Розділу II Заключних і перехідних положень Кримінального кодексу України; 2) пп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України; 3) пп. 4, 6, 7, 9, 10, 11 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України.

Джерела для підготовки

1.Конституція України

2.Про Конституційний суд України: Закон України від 16.10.1996. (Ст. 22) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49.

3.Цивільний кодекс України. – Ст. 7.

4.Сімейний кодекс України. - Ст. 11.

5.Кримінальний кодекс України. - Ст. 4, 5, 6.

6.Кодекс законів про працю України. - Гл. 2.

7.Кодекс адміністративного судочинства України. - Ст.171.

8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. // Відомості Верховної Ради України 1997. – № 24. – Ст. 170 (Ст. 59).

9.Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21 (Ст. 41).

10. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004. (Ст. 3,8,9,12,13,14,19,21) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

11. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон України (Ст. 41, 44, 46) // Відомості Верховної ради України. – 1991 р. – № 33. – Ст. 443

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини :(Ст. 17, 18)Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30 – Ст. 260.

13. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 (Ст. 24) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

14.Алексеев С. С. Общая теория права. /С. С. Алексеев. - М., 2008. - гл. 32, 33.

15.Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики /А.Заєць. // Українське право. – 1995. – № 1.

16.Мурашин Л. О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання /Л.О.Мурашин. // Право України. - 2000.- № 9.

17.Олійник А. Законотворчий процес: його основні риси і особливості /А.Олійник. // Право України. – 1998. – № 4.

18.Процюк І. В. Види законів в Україні / І.В. Процюк. // Проблеми законності. - Х., 2002.- Вип. 52.

19.Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України /Ю.С. Шемшученко. // Право України. – 1996. – № 8.

Тема. Правопорушення і юридична відповідальність

Актуалізація опорних знань

1.Поняття, ознаки та склад правопорушення. Види правопорушень.

2.Поняття та види причин правопорушень. Причини правопорушень в сучасних умовах України та шляхи їх усунення.

3.Поняття, основні риси та види юридичної відповідальності, її співвідношення з іншими заходами державного примусу.

4.Підстави, принципи та функції юридичної відповідальності.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення понять: правопорушення, вина, причини правопорушень, юридична відповідальність.

Методичне завдання

Складіть у зошиті схеми: а) склад правопорушення; б) види правопорушень; в) види юридичної відповідальності.

Практичне завдання

Визначте, чи є правопорушеннями такі вчинки студентів: а) невиконання навчальних завдань, передбачених навчальним планом ВНЗ; б) невиконання термінологічного завдання, передбаченого планом семінарського заняття; в) невідвідування семінарських занять без поважних причин; г) незадовільна відповідь на іспиті.

Якщо такі вчинки (або якийсь з них) є правопорушенням, то до якого виду вони належать? Охарактеризуйте їх об’єктивну та суб’єктивну сторони.

Самостійна робота студентів за допомогою та контролем викладача

Перевірка самостійної роботи, аналіз та підведення підсумків

Джерела для підготовки

1.Кримінальний кодекс України. – Ст.11, 18, 22, 23.

2.Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Ст.9-12, 23, 33.

3.Кодекс законів про працю України. – Ст. 147-152.

4.Цивільний кодекс України. – Ст. 1166, 1179.

5.Цивільний процесуальний кодекс України. – Ст. 90, 91.

6.Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання /О.Зелена. // Право України. - 2003.- № 4.

7.Хуторян Н.М. Поняття юридичної відповідальності в загальній теорії права /Н.М.Хуторян. //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 11.- К., 2001.